ส.ภ.กระสัง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

สถานีตำรวจภูธรกระสัง ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสและสามารภตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สถานีตำรวจภูธรกระสัง มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ สถานีตำรวจภูธรกระสัง เป็นหน่วยงานธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสให้สมกับค่านิยมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดว่า “สุจริต เป็นธรรม”

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.