ข้าราชการตำรวจ สภ.กระสัง

ร.ต.อ.ประเสริฐ ผันสันเทียะ ร.ต.อ.รักศักดิ์ หาญประโคน ร.ต.อ.ไพวรรณ ไชยดำรงค์ ร.ต.อ.วรกฤต มั่งมูล ร.ต.อ.สุพรรณ วิเศษวงษา
ร.ต.อ.ธนัช นครไธสง ร.ต.อ.กิตติเณช เดชชัยชาญ ร.ต.อ.วีระชน ปรากฎมาก ร.ต.อ.ยุทธพงษ์ ทรงศิริ ร.ต.อ.สมนึก นะลาหนองแวง
ร.ต.ท.ศุภกฤต ผิวสุข ร.ต.ต.สุเพต ชูกลาง ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ สายนรา ด.ต.ดนัย พสุรัมย์ ดต.หญิง ธนัฏฐา สีหาราช
ด.ต.ณัฐวัฒน์ จักสาน ด.ต.ชัยวัฒน์ จุลพล ด.ต.กอแก้ว เสรีก่อแก้ว ด.ต.ไชยยงค์ แจ่มรุ่งโรจน์ ด.ต.ประจวบ บุตรแวว
ด.ต.นัฐพล ละมุน ด.ต.อมรศักดิ์ อินทรสด ด.ต.บุญเรือง ใจกล้า ด.ต.เด่นชัย ถาวร ด.ต.ศักดิ์ชัย แก้วหานาม
ด.ต.จีรวัฒน์ ดาทองด.ต.จักร งามแฉล้มด.ต.คณาธิป วิเศษรัมย์ด.ต.ปพัฒน์ พิสาดรัมย์ด.ต.พงษ์ศักดิ์ น้ำคำ
ด.ต.วีระ สีหาราชด.ต.วิชาญ สดใสด.ต.สมนึก วิเศษวงษาด.ต.มนูญ ยมศรีเคนส.ต.อ.จิรายุ ศรีบำรุง
ส.ต.อ.พิทยา ชมภูวิเศษส.ต.ท.นนทนันท์ เอี่ยมสูงเลิศส.ต.ท.รุจิภาส แพนธานีส.ต.ท.สันติศักดิ์ สิมพรักษ์ส.ต.ท.ณัฐพล กลั่นพุดซา
ส.ต.ท.วิรัช ลงลายชาติส.ต.ท.นัธทวัฒน์ จันทร์น้อยส.ต.ท.วัชราวุฒิ แทนไธสง ส.ต.ต.จักรกฤษณ์ ตอรบรัมย์ ส.ต.ต.ยุทธพล เกาะรัมย์