โครงการ”ทำดีด้วยใจสู้ภัยโควิดด้วยศรัทธา”

    เจ้าหน้าที่ตำรวจสมัครใจและอาสา
ทำดี “อาสารับผู้ติดเชื้อกลับมารักษา”
●จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรง
●ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้อง
ประชาชนที่เดือดร้อน และมีความต้องการ
ให้นำผู้ติดเชื้อ(กลุ่มสีเขียว)กลับมารักษาตัว
ในสถานพยาบาล โรงพยาบาลที่มีความ
พร้อมรับตัวรักษา ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
●ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสถานีตำรวจ
9 สถานี (ลำปลายมาศ,ชำนิ,หนองหงส์,
พุทไธสง,นาโพธิ์,บ้านใหม่ไชยพจน์
คูเมือง,หินเหล็กไฟ และทะเมนชัย)มีจิตอาสา
และมีความพร้อมด้านยานพาหนะจัดเจ้าหน้าที่
ตำรวจที่สมัครใจและอาสาทำหน้าที่พลขับ
ไปรับผู้ติดเชื้อกลับมารักษาภูมิลำเนา
●การปฏิบัติตามโครงการ มีขั้นตอนการปฏิบัติ
-มาตรการก่อนปฏิบัติ
-มาตรการขณะปฏิบัติ
-มาตรการเมื่อเสร็จภารกิจ
ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
●โครงการ”ทำดีด้วยใจสู้ภัยโควิดด้วยศรัทธา”
เป็นอีกหนึ่งโครงการในการทำความดี สอดคล้องแนวนโยบายของ ตร.และ ภ.3 “ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน”
#ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
#ตำรวจภูธรภาค 3
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.